Bisexualita 1/2 - sexuální rody a orientace

Bisexualita je nevyhraněná pohlavní orientace, mezi bisexuály jsou však velké rozdíly. Některým se sexuální preference v průběhu života mění, jiní jsou spíš hetero, ale sex se stejným pohlavím jim nevadí. Dnes si povíme, co vše bisexuální chování zahrnuje a odhadneme, kolik takových lidí mezi námi je.

Bisexualita 1/2 - sexuální rody a orientace

Bisexualita je erotická, emocionální anebo sexuální přitažlivost k mužům i ženám. Existují dvě pojetí bisexuality - v prvním je chápána jako sexuální orientace podobně jako heterosexualita a homosexualita, zatímco v druhém je vnímána pouze jako specifický projev sexuálních aktivit heterosexuálně a homosexuálně orientovaných osob.

Bisexualita z pohledu vědy

Z pohledu sexuologie jako vědy je bisexualitou označován stav, kdy jedinec nedovede přesně říci, které ze dvou pohlaví eroticky preferuje. Takových skutečně bisexuálních jedinců je však mezi muži i ženami extrémně málo. Homosexuálně orientovaní lidé mají někdy tendenci hovořit o sobě jako o bisexuálech, aby existenci své homosexuální orientace učinili sociálně přijatelnější tam, kde se veřejné mínění proti homosexuálním lidem staví ne příliš pozitivně.

Výzkumy Alfreda Kinseyho

Základy pochopení bisexuality položil již v roce 1948 slavný výzkumník v oblasti sexu Alfred Kinsey (1894-1956). Jeho sedmibodová stupnice, známá pod názvem Kinseyho škála (někdy také Kinseyho měřítko), je základním kamenem oboru sociologické sexuologie.

Podle Kinseyho průzkumu vykazuje většina amerických mužů alespoň trochu bisex chování a trvale převažující homosexuální chování se vyskytuje u 4 % z nich. Toto číslo se později stalo symbolem celé homosexuálně zaměřené populace.

Více o Kinseyho výzkumech najdete v článcích Sexuální chování muže a ženy.

Kinseyho škála sexuálního chování

0 1 2 3 4 5 6
Kinseyho rozdělení homosexuální a heterosexuální zkušenosti
Výhradní heterosexuál Příležitostný homosexuál Více než příležitostný homosexuál Vyrovnaný hetero i homosexuál Více než příležitostný heterosexuál Příležitostný heterosexuál Výhradní homosexuál

Další sexuální rody a orientace

Kinseyho model je však pro dnešní chápání bisexuality příliš jednoduchý. Zahrnuje totiž jen dvě sexuální orientace (heterosexualita, homosexualita). Dnes jich ale rozlišujeme mnohem víc. Například:

  • intersexuál – mezipohlavní, tzn. osoby, které mají od narození atypické pohlavní orgány (např. mohou mít obojí pohlavní orgány)
  • transsexuál – osoba s odlišným psychickým a fyzickým pohlavím
  • asexuál – osoba, kterou nepřitahuje žádné pohlaví
  • transgender – osoba neodpovídající stereotypním očekáváním spojeným s mužskou nebo ženskou rolí (transsexuálové, crossdresseři a transvestité)

Možných kombinací je tedy samozřejmě mnoho a dalece přesahují možnosti původní sedmimístné Kinseyho tabulky. Například u intersexuální ženy bychom nevěděli, jestli její fantazie s jinou ženou zařadit mezi homosexuální nebo heterosexuální chování. A pro asexuály je Kinseyho rozdělení zcela nepoužitelné.

Pansexualita vs. bisexualita

Rozdíl mezi pansexualitou a bisexualitou je ten, že bisexualita je erotická, emocionální anebo sexuální přitažlivost k mužům i ženám, kdežto pansexualita je přitažlivost k osobám bez ohledu na jejich pohlaví nebo genderovou identitu. To zahrnuje možnou přitažlivost k lidem, kteří se neidentifikují výlučně maskulinně či femininně.

Švédská trojka
Bisex trojka (žena se ženou a muž)

Další možné kombinace sexuální přitažlivosti

Uveďme si na ukázku některé kombinace sexuálních přitažlivostí, které se mezi lidmi mohou objevit. Pro většinu kombinací ani nemáme pojmenování, protože jsou v populaci velmi vyjímečné. Následující příklad je pro intersexuální ženu:

  • intersex žena, která je sexuálně přitahována pouze k mužům nebo pouze k ženám (hetero/homo)
  • intersex žena, která je sexuálně přitahována k ženám i mužům (bisex)
  • intersex žena, která je přitahována pouze k mužům nebo pouze k ženám transgender
  • intersex žena, která je přitahována k ženám i mužům transgender
  • intersex žena, která je přitahována pouze k mužům nebo pouze k ženám intersex

Takto bychom mohli pokračovat prakticky donekonečna. Navíc je třeba zdůraznit, že Kinsey sledoval při svých výzkumech zejména erotické chování. Naopak zcela vynechal erotické prožitky a sebepojetí, které dnes chápeme jako nedílnou součást definice sexuální orientace.

Mění se doba i sex

V roce 1994 byla v USA provedena studie, která zjistila, že bisexuální přitažlivost nebo chování zažilo v určité fázi svého života 21 % mužů a 18 % žen. To je zhruba dvojnásobné množství oproti výzkumům, které Kinsey prováděl před 50ti lety. To by mohlo naznačovat, že současná společnost je více otevřená sexuálnímu experimentování. Nebo také že jsme v otázkách osobní sexuální orientace více upřímní.

Zajímavé je, že část odborníků zastává názor, že původní zaměření každého člověka je bisexuální. Změna orientace směrem k heterosexuální je podle nich produktem "křesťanské" (jinými slovy "většinové") výchovy. Vzpomeňme si například na staré Řecko, kde měl každý schopný muž kromě manželky i mužského či chlapeckého milence.

Někteří sexuologové a psychologové ovšem tvrdí, že nic takového jako bisexualita neexistuje. Podle nich mají takoví lidé pouze nevyhraněné sexuální chování (styk se stejným i opačným pohlavím je neodpuzuje), ale jejich orientace je vždy homosexuální nebo heterosexuální. Mimochodem mezi stoupence tohoto postoje se řadí i náš asi nejznámější sexuolog MUDr. Radim Uzel.

Historie bisexuality
Zobrazení dvou milenců ve starém Řecku

Bisex chování jako životní postoj?

K teorii, že bisexualita je spíše životní postoj či názor se ani samotní bisexuálové nestaví jednotně. Zatímco někteří se cítí touto myšlenkou hluboce uraženi, jiní jen nenápadně přitakávají.

Studie bisexualitu nepotvrdila - nebo ano?

Čerstvý olej do tohoto starého ohně přilila jedna nedávná studie provedená ve spolupráci univerzit v Chicagu a Torontu. Její výsledky naznačují, že bisexualita u mužů vlastně neexistuje – tedy alespoň ne v žádném objektivním smyslu. Výzkumníci vybrali vzorek bisexuálně, heterosexuálně i homosexuálně orientovaných mužů a nechali je sledovat eroticky vyzývavá videa mužů a žen.

Během experimentu se všech mužů dotazovali na pocity a míru jejich vzrušení. Současně ale měřili míru jejich erekce pomocí elektrod připojených k penisu. U hetero i homosexuálních mužů se míra udávaného vzrušení shodovala s naměřenou velikostí erekce. Ovšem reakce bisex mužů byla zajímavější. I když všichni uváděli, že je vzrušují obě pohlaví stejnou měrou, naměřené ztopoření penisu prozrazovalo, že je sice vzrušují obě pohlaví, ale ve skutečnosti upřednostňují jedno nebo druhé – ne obě.

Bi žena se ženou a mužem
Existuje bisexualita pouze u žen? 

Co vás čeká příště...

Otázku existence či neexistence bisexuality patrně v nejbližší době nevyřešíme. Jisté však je, že ženy i muži mohou být sexuálně i romanticky přitahováni k oběma pohlavím, avšak většinou ne ve stejné míře. A stejně jako se liší názory odborníků na bisexualitu, liší se i pohled veřejnosti na bisexuály. Mezi lidmi koluje stále mnoho předsudků, mýtů a právě o nich si povíme příště. Přiblížíme vám různé formy bisexuálního chování a třešničkou na dortu budou bisexuální experimenty...

Použité zdroje


Vybíráme z e-shopu