Co je feminismus?

Feminismus

Feminismus je řada sociálních a politických hnutí a ideologií, jejichž společným cílem je definovat a ustanovit politickou, ekonomickou, společenskou i osobní rovnost mezi pohlavími. Feminismus vychází z perspektivy, že společnost dává výsadní postavení mužům na úkor žen (tzv. patriarchální uspořádání společnosti) a snaží se tuto situaci změnit.

Východisko feminismu (jak bylo formulováno v 70. letech 20. století) je, že nerovnost mezi mužem a ženou není ani biologická danost, ani boží vůle, ale je kulturně a společensky konstruovaná. Pro srovnání uveďme, že např. podle křesťanské ideologie má muž právo vládnout ženám, což doslovně stojí i v Bibli.

Ačkoliv sdílí společné východisko, slovo feminismus označuje široké spektrum hnutí, které spolu nesouzní v konkrétních názorech, cílech ani způsobech, jimiž svých cílů dosahují. Kupříkladu:

  • radikální feministky odsuzují pornografii a sexuální pracovnice (prostitutky, společnice z eskortu, striptérky, cammodely aj.) kvůli objektivizaci a zneužívání ženského těla
  • pro-sexuální feministky (sex-positive feminists) sexuální pracovnice podporují, protože jejich práci vnímají jako cestu k emancipaci ženské sexuality.

Právě kvůli radikálním názorům a neadekvátnímu vystupování představitelů některých směrů feministického hnutí je slovo feminismus často pejorativní (hanlivé). Feministky si získaly pověst „chlupatých mizandrických leseb“ dštících oheň a síru na všechno, co je jen vzdáleně mužské – což je samozřejmě zkreslená představa.

Pokud o sobě dnes člověk prohlásí, že je feminista, tolik to o něm nevypovídá. Je potřeba řady dalších upřesnění k pochopení, čemu věří, co dělá, co podporuje a propaguje.

Feministky
Feministky se vyhradily proti tradičním ideálům krásy, které muži obvykle vyhledávají. I proto převládá šovinistický názor, že feministky jsou zpravidla tlusté a ošklivé a feministkami jsou prostě proto, že si nemůžou najít chlapa.

Historie a vývoj feminismu

Vývoj feminismu se dělí do 3 vln:

  • První vlna začíná během Velké francouzské revoluce (konec 18. století), ale jinak se odehrává hlavně v 19. a na začátku 20. století. Souvisí primárně se získáváním volebních a politických práv pro ženy. V USA byly tyto aktivity spojeny i s bojem za práva černých žen. První stát, který udělil ženám volební právo, byl Nový Zéland v roce 1893. Československo ho ženám dalo v roce 1919, ale např. Lichtenštejnsko teprve v roce 1984.
  • Druhá vlna začíná na přelomu 50. a 60. let a souvisí s bojem za odstranění útlaku žen. Feministky se postavily proti rodinným zákonům, které dávaly muži kontrolu nad jejich manželkami, nebo např. proti zákonům umožňujícím manželské znásilnění.
  • Třetí vlna začíná v 70. letech, kdy se feminismus začal více propojovat s tématem genderu. Odmítá jakoukoliv podřízenost mužskému pohlaví. Profiluje se více vědecky, zkoumá sociálně-kulturní konstrukci mužství a ženství a snaží se odhalit mechanismy útlaku, dominance a moci. Feminismus se začíná rozvětvovat do mnoha různých směrů a sub-skupin.
  • Čtvrtá vlna se objevuje od roku 2012 dál a úzce souvisí se sociálními sítěmi, hlavně s Facebookem, Twitterem, Instagramem, YouTube, Tumblrem a blogy. Soustředí se na spravedlnost pro ženy, na boj se sexuálním obtěžováním a násilím proti ženám.

V současnosti existuje řada rozdílných feministických proudů, např.: liberální, marxistický, radikální, lesbický, standpoint feminismus, mužský feminismus, queer feminismus, ekofeminismus, náboženský feminismus aj.

Feminismus a sex

Jak už bylo naznačeno v úvodu, různé proudy feminismu se rozcházejí v názorech na to, jak by se mělo k sociálně-politickým záležitostem přistupovat. Zaměřme se na problematiku feministického přístupu k sexu:

  • Např. přístup feminismu k BDSM variuje od naprostého odmítnutí k naprostému přijetí. Zástupci radikálního feminismu věří, že BDSM a feminismus jsou naprosto neslučitelné (odmítají jak představu, že by ženy měly být v sexu podřízeny mužům, ale i obecně submisivně-dominantní dynamiku, která staví jednu stranu nad druhou a naopak). Pro-sexuální feminismus naopak vnímá BDSM jako formu vyjádření své sexuální svobody založené na vzájemném respektu a osobních preferencí.
  • Některé feministky programově zahájily celibát.
  • Feministky jsou také často označovány za lesby. Pravda je, že lesbické feministické hnutí bylo v USA hodně dominantní. Některé feministky ale odsuzují bisexuálky, protože nejsou plně feminizované (neodmítají muže). Stejně tak se mezi feministkami najdou podporovatelé queer hnutí, stejně jako ty, které to odmítají, protože to odvádí pozornost od čistě ženských problémů. To už jsou příklady radikálních postojů některých zástupců feministického hnutí, díky nimž je celý feminismus často vnímán negativně. 

Takto by se dalo pokračovat dále, což ilustruje pouze to, že feminismus je deštníkovým pojmem zastřešujícím řadu různých ideologií a hnutí, které často názorově stojí proti sobě.

Související zdroje


Související témata

Bisexualita

Bisexualita

Bisexualita je pojem, který označuje emocionální, sexuální či romantickou náklonnost jedince k osobám bez rozdílu pohlaví. ... ...

Celibát

Celibát

Celibát je závazek (obvykle náboženský) zůstat svobodný (tj. nevstoupit do manželství) a nemít sex. Pochází z latinského caelibatus = nebýt ženatý/vdaná. Liší se od asexuality, tj. stavu, kdy člověk postrádá sexuální touhu.  Encyclopaedia Britannica rozděluje celibát na 4 druhy.... ...

Lesba

Lesba

Lesba je homosexuální žena, tzn. že ji citově a sexuálně přitahují osoby stejného pohlaví, tedy jiné ženy. Vědec Alfred Kinsey dělal v roce 1953 výzkum mezi více než 8 tisící ženami.... ...

LGBT

LGBT

LGBT je zkratka, která označuje lesby, gaye, bisexuály a transgender (transsexuály, transvestity, crossdresery apod.).  V 60. a 70. letech minulého století začalo moderní homosexuální hnutí boj o svá politická práva. Kvůli tomu v 80.... ...

Queer

Queer

Queer je zastřešující termín pro sexuální a genderové menšiny, které nepatří mezi heterosexuály. Není to vědecký, ale politický termín. Je úzce spojen s komunitou LGBT, z které vzešel. Nejedná se ale o shodné pojmy.... ...

Sexismus

Sexismus

Sexismus je předsudek nebo diskriminace na základě pohlaví. Může být namířený vůči komukoliv, i když obvykle se týká žen a ještě více transsexuálů a transgender osob. Stejně tak se ale můžeme setkat i se sexismem namířeným vůči mužům.... ...

Šovinismus

Šovinismus

Šovinismus je iracionální víra v dominanci a nadřazenost určité skupiny lidí. Vyvolená skupina je vnímaná jako ctnostná a silná, zatímco ostatní skupiny jsou vnímány jako slabé a podřadné.... ...

Vybíráme z e-shopu