Pojmy podřízenosti a nadřazenosti v BDSM

Princip podřízenosti a nadřazenosti, neboli D/s (případně M/s), je v rámci BDSM her jedním ze základních principů. Pojmy jako dominant, pán, subka, nebo otrok jsou poměrně známé. Pro podrobnější rozčlenění rolí, pozic a vztahů však existuje pojmů mnohem více. Dámy, chcete vědět, jak správně nazvat toho krotkého muže, který poslušně plní všechny vaše představy a přání? Pánové, chcete svoji dominatrix?

Pojmy podřízenosti a nadřazenosti v BDSM

Než se pustíme do detailních popisů jednotlivých pojmů a nuancí v jejich odlišnostech, uvádíme zde přehled použitých označení a jejich základní zařazení:

Submise, submisivita neboli podřízenost

 • submisive – ten partner, který je podřízen svému dominantnímu protějšku
 • sub/subka – podřízený v rámci D/s vztahu
 • slave/otrok – podřízený v rámci M/s vztahu

Dominance neboli nadřazenost

Typy vztahů

Bottom / Top

 • Pojmem Bottom se v BDSM praktikách označuje ten, který je tzv. příjemcem různých technik. Čili ten, který je svazován v bondage, na němž jsou aplikovány sadomasochistické techniky, ponižování, či jiné trýznění v rámci různých her a sexuálních scén.
 • Protějškem je Top, neboli trýznitel, mučitel. Top je partner, který provádí různé techniky na svém bottom partnerovi. Při bondage svazuje, při spankingu dává výprask, při ponižování ponižuje atd.

Kde je nastaveno, tam je dovoleno
Kde je nastaveno, tam je dovoleno

Obě role, bottom i top, mohou zaujímat jak muži, tak ženy. Záleží na tom, jak je zaměřen konkrétní pár. Setkáváme se se zápisem s malým i velkým počátečním písmenem u obou pojmů.

Bottom, který pouze přijímá instrukce od topa, je normálně nazýván sub. Pokud se zcela podrobí všem topovým příkazům a důvěrně se mu ve všem odevzdá a podřídí, nazývá se otrok.

Top, který má nad svým bottomem větší moc, je mu dána větší důvěra a může jej více ovládat, bývá nazýván Dom, Dominant (a obdobné genderové ekvivalenty. Je-li mu partner zcela oddán co se týče sloužení, je lépe jej pojmenovat Master/Pán nebo u žen Mistress/Paní.

Top je často tím, kdo přijímá instrukce od bottoma a provádí bottomovo trýznění na jeho vlastní žádost. K tomu může mít několik motivů:

Top jako placená služba (Domina, Dominatrix)

Zákazník (obvykle muž) chce být Dominou trýzněn, objedná si to u ní a sdělí jí své představy. Ona mu pak poroučí, ponižuje jej apod. Mnoho takovýchto profesionálních Domin ve skutečnosti v reálném životě dominantní není anebo svou roli změní (podle přání klienta).

Bottom si chce sám určovat své tresty

Bottom chce být od topa ponižován a trýzněn, má však potřebu mu diktovat, jak to přesně má provést. Tento způsob chování však není zcela v pořádku, protože indikuje, že bottom svému topovi nevěří anebo že scéna hry nebyla dohodnuta příliš důkladně a plán hry má značné mezery, které se takto bottom snaží řešit.

Výcvik od zkušenějšího bottoma

Bottom má v dané technice (např. svazování nebo výprask) mnohem více zkušeností a top se to chce naučit.

Dominant

 • Dominant je osoba, která uplatňuje sílu k ovládnutí partnera či situace. Použití síly může mít několik významů a způsobů použití – psychicky, fyzicky, mentálně, finančně apod. Dominant aplikuje svou nadvládu při různých hrách, bondage, sadismu, drezůře k disciplíně apod.

Jako známka respektu a povýšení, bývá Dominant vždy psán s velkým "D". Stejně tak v dominantně-submisivním vztahu se označuje velkým písmenem D/s (oproti tomu submisive je vždy s malým "s").

Termín Dominant může být zaměňován se zkráceným synonymem Dom, zejména v angličtině. Někteří lidé však tento pojem chápou poněkud šířeji a v jejich pojetí Dominant může znamenat také top, či Master/Owner.

Master  Pán, Mistress  Paní, Owner  Majitel Vlastník

 • Master – Pán je dominantní muž v Masterslave vztahu (Pán a otrok). Na znamení dominance se vždy píše s velkým "M" respektive "P". Označení Pán může být někdy použito i jako pojmenování Dominanta v D/s vztahu. Ženským ekvivalentem je Mistress  Paní nebo Dominatrix  Domina.

Odteď jsem jen tvá poslušná
Odteď jsem jen tvá poslušná

Někteří partneři používají ve svém jinak běžném vztahu (i když nežijí M/s) pojmenování Pán pro toho dominantního z nich. Je to zejména z důvodu vzrušujících psychologického efektu v rámci společných her. Je to pojem poměrně rozšířený a oblíbený a ne každý, kdo jej občas použije, je součástí M/s vztahu.

Mistress  Paní je dominantní žena v M/s vztahu.

Ačkoliv máme v češtině pro jednotlivé pojmy překlad, tj. pro Master  Pán, pro Mistress  Paní a pro slave  otrok, zkratka M/s se do češtiny nepřevádí.

Owner  Majitel  Vlastník je dominantní partner, který přejímá zodpovědnost a nadvládu nad svým protějškem. Owner je Master  Pán nebo Mistress  Paní. Objektem vlastnění je otrok. Tento vztah se nazývá M/s neboli Masterslave a bývá trvalejšího rázu než po dobu trvání jedné akce. Otrok svému Pánu také slouží v mnohem širším spektru činností, než jak tomu bývá v krátkodobých nebo D/s vztazích.

 • Vlastnictví jiné osoby samozřejmě není legální, jedná se pouze o hru se sexuálním podtextem, na které se oba partneři na začátku dobrovolně dohodnou.

Dom, Maledom, Domme, Femdom, Lesdom, Dominatrix  Domina, Huminatrix  Humina

 • Dom je aktivní partner z D/s dvojice. Dom bývá používáno jako zkratka pro pojem Dominant. Lze jej ale také chápat jako odvozeninu z latinského Dominus (pán domu) nebo Domina (paní domu). Bývá psáno s velkým "D" na začátku. Dom aplikuje techniky na partnerovi, kterému se říká sub (submisive, subka, slave, otrok).
 • Mnoho Domů zahrnuje ve svých činnostech aspekty chování jako top, není to však tak obecný pojem.

Co se týče genderového zařazení, lze Domem označit dominantního muže i ženu (stejně jako pojem Dominant je oboupohlavní), ovšem obvyklejší a častější spojení pojmu Dom je s mužem. V tomto případě také můžeme narazit na pojem Maledom, který vznikl spojením slov Male (muž) a Dom.  Je-li pojen se ženou, častěji se vyskytuje rovnou ženské označení Domina, neboli v angličtině Domme, Dominatrix.

Domme, Femdom

Domme je pseudofrancouzksou ženskou variantou pojmu Dom. Pro jeho výslovnost můžeme najít hned několik variant.

 • Jednou z nich je číst toto slovo podobně jako jiná z francouzštiny pocházející slova, jako je například blonde nebo femme.
 • Druhou variantou je vnímání tohoto pojmu jako sloučení dvou slov "do me" (udělej mě), o čehož se také odvíjí jiná výslovnost.
 • Třetí variantou je vyslovovat poslední písmeno "e" jako druhou slabiku včetně jiného zápisu: dom-MAY nebo dom-MAY.

Domina
Domina

Domme je obvykle používán jako synonymum pro pojem Mistress  Paní.

Obdobně jako u mužských dominantů existuje pojem Maledom, v ženské variantě máme Femdom, neboli spojení Female (femme, žena) a Dom.

Lesdom

Lesdom je označení dominantní ženy v lesbickém vztahu. Na rozdíl od názvů Domme a Femdom, kde je submisivní partner muž nebo žena, je Lesdom vždy a výhradně nadřazena opět ženě.

Dominatrix profesionální Domina

Dominatrix  Domina je žena hrající dominantní roli v sadomasochistických sexuálních praktikách. (Mužský ekvivalent je Dom nebo Master - Pán). Obvykle takto bývá označována profesionálka (pro-domme). Profesionální mužský dominant ovšem své speciální pojmenování nemá.

Huminatrix, Humina

Jedná se o dominantní ženu, která na svém podřízeném partnerovi aplikuje zejména ponížení v jakékoliv formě. Název je odvozen od anglického humiliation = ponížení.

submisive, sub  subka, slave  otrok

 • Všechny tyto pojmy označují osoby, které v BDSM hrách zaujímají podřízenou roli. Ať už se jedná o vztah D/s nebo M/s, tak submisiv, (subka nebo otrok je vždy ten, na kom jeho dominantním protějšek po vzájemné dohodě páchá nejrůznější bolestivé, ponižující nebo jakkoliv omezující praktiky, neboť jej to velmi vzrušuje.
 • Povšimněte si také, na kolik je až propracovaný dojem podřízenosti a bezvýznamnosti. Nejen, že je submisivní partner vždy psán s malým počátečním písmenem, ale také se nerozlišuje jeho pohlaví (alespoň v angličtině je pouze slave, v češtině říkáme otrok či otrokyně). Jako by bylo jedno, kdo slouží, kdo se nastaví a podrží...

submisive


Master and Blaster, Mad Max
Master and Blaster, Mad Max

Submisivní partner je takový, který je po dobu trvání hry či erotické scény podřízen svému dominantoviNe vždy je subka subkou i po dohrání scény.

Pojem submisiv je mnohými ztotožňován s označením sub. Lze se ale také setkat s mohem širším pojetím tohoto pojmenování a to tak, že submisive je ve všech vztazích obecně ten ze dvojice partnerů, který je podřízený (je svazován, bit a ponižován). Může být tedy synonymem jak pro sub z D/s vztahu, tak pro slave (otrok) v M/s vztahu nebo i bottom. Ovšem jak je uvedeno výše, ne vždy je bottom podřízený a tedy submisivní partner.

Pojetí submise je různé v každém jednotlivém vztahu a liší se zejména v míře odevzdání zodpovědnosti, uctívání svého dominanta, sexuálním vzrušení z ponižování atd.

slave neboli otrok

Slave neboli otrok/otrokyně je podřízený ze dvou partnerů v Mistress/Masterslave BDSM vztahu, který slouží svému Pánovi/Paní. V angličtině je pro obě pohlaví jediný výraz slave, v češtině můžeme rozlišovat otrok a otrokyně. Tato osoba může také být masochistou nebo bottomem, ale není to pravidlem.

Otrok je charakteristický tím, že svému Pánovi dává pravomoc být jeho vlastníkem a dávat mu rozkazy, nezřídka i dlouhodobě a nepřetržitě (24/7 BDSM).


Cat Mistress
Cat Mistress

Oslovení otrok/otrokyně někdy používají i partneři, kteří jinak nejsou v M/s vztahu a to z jednoho prostého důvodu  je pro ně vzrušující ten ponižující psychický efekt.

Někteří lidé na stvrzení M/s vztahu podepisují dohodu o svém sloužení. Poté následuje ceremoniální nasazení obojku co by důkazu Pánovy nadvlády. Obojek může být symbolický a otrok jej nasazuje jen v situaci, kdy jde sloužit svému Pánovi. Nebo jej nesundává nikdy, ani během svého běžného života.

Rozdíl mezi otrokem a submisivem je v míře podřízenosti a na oba pojmy leckdo nahlíží s drobnými odlišnostmi.

ZAJÍMAVOST: V BDSM vztazích existují i speciální otroci, např. otrok bolesti, finanční otrok či sexuální otrok.

sub neboli subka

O člověku, který je subkou, lze říct i mnohé z toho, co zde již bylo popsáno o submisivitě obecně. Snad zbývá dodat konkrétní upřesnění, tedy že se jedná o submisivního partnera v D/s vztahu.

Rozdíl mezi vztahy D/s a M/s


Co se mnou asi dnes udělá...
Co se mnou asi dnes udělá...

V D/s vztahu submisivní partner slouží Dominantovi příležitostně, po dobu trvání akce, večera nebo party a plní definované krátkodobé úkoly.

V dlouhodobějších vztazích partneři volí spíše Masterslave model vztahu, ve kterém je jednou na začátku stanovená dohoda, která je mnohem širšího rázu. Někteří lidé volí být pouze sexuálním otrokem, jiní se rozhodnou do své služby zahrnovat i běžné denní úkoly. Někteří otroci dávají svým Pánům naprostou volnost v tom, jak mohou být úkolováni. Na rozdíl od toho v D/s vztazích jsou pevně stanovená pravidla, dopředu vše dohodnuté a existuje zde tzv. bezpečné slovo (safeword). Otrok tento luxus zastavení nemá. Slouží na plný úvazek.

Vztah Pána a otroka je jedním z nejkomplikovanějších BDSM vztahů a vyžaduje mnoho zkušeností u obou partnerů.

 • Nakonec ještě jeden tip k rozlišení vztahů – v D/s vztahu si mohou partneři pozici "D" nebo "s" v rámci hry a ozvláštnění vyměnit (switching). Ovšem v M/s vztahu není přípustné, aby si otrok někdy zahrál na Pána. Na Pánovo přání může být někdy otrok v rámci nějaké hry dominantní a Pán si naopak zahraje na submisiva, je to pro oživení her. Ovšem i v rámci této hry oba dva na pozadí vědí, jaká je doopravdy jejich role v celém jejich vztahu.

Obecná pravidla v dominantně–submisivních vztazích

Vztah mezi bottomem a topem (Pánem a otrokyní, Dominou a subkou) může být pouze přechodný nebo i trvalý. Někteří jsou i životními partnery.

Vždy se jedná o vzájemně dohodnuté partnerství s určenými pravidly a hranicemi. Součástí takové dohody také může být, že žádná pravidla a hranice neexistují a záleží jen na dominantním partnerovi, jak si se svým podřízeným protějškem bude zahrávat. K tomu je však zapotřebí absolutní důvěry a vzájemného dokonalého poznání.

 • Může být velmi nebezpečné vybrat si nedůvěryhodného dominantního partnera. Nebo je důvěra v pořádku, ale chybí zkušenosti a přílišná horlivost má za následek zranění nebo při nejmenším zmaření požitku.
 • Pro správné a dobré provádění BDSM je nutné, aby oba partneři byli velmi komunikativní, vnímaví potřebám druhého a dobře znali své reakce a hranice. V opačném případě se hraná scéna zbortí, je degradována na pouhou bolestivost nebo může být dokonce velmi nebezpečná!

Shrnutí

Hranice mezi pojmy DomDominantPán nebo Top jsou velmi tenké a často se liší jen individuálním pojetím nebo zvyklostí partnerů. Obdobné je to u označení submisivního partnera, kde pojmy submisive, sub, subka nebo otrok mohou být mnohdy použity ve stejných situacích.

Směrodatnými rozlišovacími parametry mohou být tyto nuance ve vztazích:

 • Pokud podřízený partner, na kterém jeho nadřazený protějšek praktikuje BDSM techniky, tomuto svému nadřazenému říká, co má dělat, pak se zřejmě nejedná o D/s nebo M/s vztah a nazvali bychom to spíše vztah bottom a top.
 • V případě, že dominantní partner trýzní svého podřízeného partnera pouze v mezích dohodnutých pravidel a nezneužívá jej dále pro to, aby mu i jinak posluhoval, zřejmě bychom to nazvali D/s vztah.
 • Nejobecnější, nejnáročnější a nejdlouhodobější M/s vztah je charakteristický právě oním neomezeným posluhováním (a to v jakékoliv oblasti).

Názory na použití těchto pojmů se budou samozřejmě lišit člověk od člověka nebo skupina od skupiny. Při výběru, který z nich použít, může posloužit i obyčejný selský rozum a cit pro danou situaci.

Tak co, našli jste se? ;-)

Vybíráme z e-shopu